Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

πρωτότοκα ουδέτερο