Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

περιπτώσεως θηλυκό