Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

παρατονισμοί αρσενικό