Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

παλάτια ουδέτερο