Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

λυσίματα ουδέτερο