Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

κονιορτοί αρσενικό