Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ηλεκτρογεννήτριες θηλυκό