Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

βρομόπαιδα ουδέτερο