Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

βελτιώσεως θηλυκό