Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

βελτίωσης θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία