Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

βάσανα ουδέτερο