Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

απελευθερώσεως θηλυκό