Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

απελευθέρωσης θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία