Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

έμβολα ουδέτερο