Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

άνθρωποι αρσενικό