Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος

επεξεργασία

Ινδίες θηλυκό