Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος

επεξεργασία

Ελευθερίες θηλυκό