δός μοι πᾷ στῶ καί τάν γᾶν κινήσω

Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

→ δείτε τις λέξεις δός, μοι, πᾷ, στῶ, καί, τάν, γᾶν και κινήσω

  Φράση επεξεργασία

δός μοι πᾷ στῶ καὶ τὰν γᾶν κινήσω

  • δώσε μου τόπο να σταθώ και τη Γη θα μετακινήσω

Σημειώσεις επεξεργασία

Η φράση δεν παραδίδεται έτσι ακριβώς από τις αρχαίες πηγές

※  1ος αιώνας πκε Διόδωρος Σικελιώτης, 26, 18, 1, 35
ἔλεγε δὲ καὶ Δωριστὶ φωνῇ: «Πᾷ βῶ καὶ χαριστίωνι τὰν γᾶν κινήσω πᾶσαν
※  4ος αιώνας κε Πάππος ο Αλεξανδρεύς, Συναγωγή, Βιβλίο 8
τοῦτο γὰρ ᾿Αρχιμήδους μὲν εὕρημα μηχανικόν, ἐφ' ᾧ λέγεται εἰρηκέναι· «δός μοί (φησι) ποῦ στῶ καὶ κινῶ τὴν γῆν.»
※  6ος αιώνας κε Σιμπλίκιος, Υπόμνημα στα Αριστοτέλους Φυσικά, 1110
τοσόνδε τι διάστημα ἐν τοσῷδε χρόνῳ, διὰ τί μὴ καὶ τὸν ὅλον ἐν πολλαπλασίῳ χρόνῳ πολλοστημόριόν τι κινήσει διαστήματος; ταύτῃ δὲ τῇ ἀναλογίᾳ τοῦ κινοῦντος καὶ τοῦ κινουμένου καὶ τοῦ διαστήματος τὸ σταθμιστικὸν ὄργανον τὸν καλούμενον χαριστίωνα συστήσας ὁ Ἀρχιμήδης ὡς μέχρι παντὸς τῆς ἀναλογίας προχωρούσης ἐκόμπασεν ἐκεῖνο τὸ «πᾷ βῶ καὶ κινῶ τὰν γᾶν;» ῥητέον οὖν ὅπερ καὶ πρότερον συντόμως ἐρρήθη, ὅτι οὐ πᾶσα δύναμις πᾶν βάρος πέφυκε κινεῖν οὔτε ὁσονοῦν ἐλάχιστον διάστημα οὔτε ἐν ὁποσῳοῦν πλείστῳ χρόνῳ, ἀλλ’ οὐδὲ πᾶν μέγεθος ψοφεῖν πέφυκεν, ἀλλ’ ἔστι τις ὅρος καὶ τῆς δυνάμεως τῆς ἐλαχίστης, ἥτις διαιρουμένη οὐκέτι δύναται κινεῖν οὐδὲ ὁσονοῦν διάστημα οὐδὲ ὁτιοῦν βάρος