Στα λήμματα του Βικιλεξικού υπάρχει η ενότητα "Ετυμολογία" στην οποία καταγράφονται οι επικρατούσες απόψεις για την ετυμολογία του λήμματος.

Το Βικιλεξικό δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για τη συζήτηση ή την παρουσίαση πρωτότυπων ερευνών για την ετυμολογία ενός λήμματος.

Δείτε

Για βοήθεια στον τρόπο προσθήκης ετυμολογίας δείτε

Βιβλιογραφία

Συμβουλευόμαστε έγκριτα ετυμολογικά λεξικά ή ιστότοπους Πανεπιστημίων και Ιδρυμάτων (όχι ιδιωτικές σελίδες).

Ενδεικτική βιβλιογραφία για διάφορες γλώσσες:

Για τα ελληνικά:

 • νέα ελληνικά έως αρχαία ελληνικά:
  • Ετυμολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Νικόλαος Ανδριώτης) ({{Π:Ανδριώτης 1983}}
  • ετυμολογίες στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), ηλεκτρονική έκδοση (πρότυπο {{Π:ΛΚΝ}})
 • νέα ελληνικά έως απώτατη αρχή:
  • Ετυμολογικό Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Γεώργιος Μπαμπινιώτης) ({{Π:Μπαμπινιώτης 2010}}
  • ετυμολογίες βασικών κυρίων ονόματων στο Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Γεώργιος Μπαμπινιώτης) ({{Π:Μπαμπινιώτης 2002}}
 • αρχαία ελληνικά έως απώτατη αρχή:
  • ετυμολογίες στο Bailly2002, στο DGE στον ιστότοπο λεξικών {{Π:ΛΟΓΕΙΟΝ}}
  • Etymological Dictionary of Greek (Robert Beekes, 2010) ({{R:grc:Beekes}}
  • Frühe semitische Lehnwörter im Griechischen (Rafał Rosół, 2013)

παλιότερα λεξικά (αρκετές ετυμολογίες έχουν αναθεωρηθεί μετά το 2010):

 • Dictionnaire étymologique de la langue grecque (Pierre Chantraine, 1968-80) {{R:Chantraine}}
 • Ετυμολογικόν Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής (Johann Baptist Hofmann, 1950) ({{R:Hofmann}}
 • Griechisches etymologisches Wörterbuch (Hjalmar Frisk, 1960-62)