Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

vocojn (eo)