ένα ποτήρι με γκράπα

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

vinassa (vec)