Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

pasadojn (eo)