ρήμα naski
χρόνος μορφή ενεργητική
μετοχή
παθητική
μετοχή
ενεστώτας naskas naskanta naskata
αόριστος naskis naskinta naskita
μέλλοντας naskos naskonta naskota
υποθετική naskus - -
προστακτική nasku - -

naski (eo)

Δείτε επίσης

επεξεργασία  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

naski (io)