Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

kastojn (eo)