Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

infinitivojn (eo)