Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

incendiojn (eo)