Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ilarojn (eo)