Δείτε επίσης: όνυχος

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ὄνυχος αρσενικό