Δείτε επίσης: όνυχας

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ὄνυχας αρσενικό