Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ὄνυξιν αρσενικό

Άλλες μορφές

επεξεργασία