Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ωριμάσεων θηλυκό