Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

χοιροστασίων ουδέτερο