Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

χοίρων αρσενικό