Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

χεῖρας θηλυκό