Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

φρύνων αρσενικό