Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

φρύνου αρσενικό