Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

φρύνο αρσενικό