Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

φρουράς θηλυκό