Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

φράγκων ουδέτερο