Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

φλώρους αρσενικό