Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

φθόνους αρσενικό