Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

φαρμακοποιιών θηλυκό