Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

φαγητού ουδέτερο