Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

υποψηφιοτήτων θηλυκό