Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

υποτιμητικούς