Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

υποβιβασμέ