Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

τόξου ουδέτερο