Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

τυρούς αρσενικό