Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

τρόπο αρσενικό