Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

τριχώματος ουδέτερο